Trøndelag Keeperskole as skal ikke holdes ansvarlig for å ha misligholdt sine forpliktelser, dersom vi kan godtgjøre at misligholdet skyldes force majeure. Force majeure foreligger når vår levering hindres av omstendigheter utenfor vår kontroll, så som streik, lockout, brann, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. Vi skal snarest mulig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør. I slike tilfeller opphører våre forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.